ကေယာလုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ ဒူးမွာ ေၾကးကြင္းစြပ္၊ နားမွာ အေပါက္ႀကီးႀကီး ေဖာက္ထားတယ္ | DVB