ဆာလာကုိ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္ေတြ႔ဖုိ႔ စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီဟု ဖခင္ျဖစ္သူေျပာ | DVB