နာဂနယ္ေျမရွိ အာသံႏွင့္ ကသည္းတပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရရွိဟု တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္ | DVB