“ေရာင္းသူလည္း ေစတနာထားႏုိင္ၾကပါေစ။ ဝယ္သူလည္း ေမတၱာပြားႏုိင္ၾကပါေစ။” | DVB