တမူးတြင္ မုိးေခါင္မႈေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးလယ္ေျမဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီး | DVB