ခုခံေတာ္လွန္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ခုႏွစ္ဆယ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အေတြး | DVB