သမၼတ မာဒူ႐ုိ ရာထူးကဆင္းေပးရန္ ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆုိဆႏၵျပ | DVB