စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြ လိမ္လည္ထုတ္ယူသူမ်ားကို အေရးယူမည္ | DVB