ကိုရီးယား႐ုပ္ရွင္ပရိသတ္အႀကိဳက္ ေသြးပ်က္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ ႐ုပ္ရွင္ – Doorlock (နမူနာ) | DVB