ေရေျမ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူတာေတြကို နားလည္မႈနဲ႔သြားရင္ အဆင္မေျပစရာမရွိဘူး – ကခ်င္အလွမယ္ | DVB