ေတာင္သူႏွင့္စားသုံးသူအႏၱရာယ္ကင္းရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေရာင္းဆုိင္မ်ားကို ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆး | DVB