အိမ္ၿခံေျမ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ | DVB