ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလၽွာက္ရာတြင္ ႀကဳိးနီစနစ္ ပိုမ်ားလာေန | DVB