လူမြဲခံယူျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္  တင္သြင္း | DVB