စတီရီယိုေခတ္ေဟာင္းပံုစံ ျပန္လည္ခံစားၾကရမယ့္ ခ်ာခ်ာရဲ႕ ‘သိပ္ခ်စ္မိတယ္’ သီခ်င္း | DVB