လႊတ္ေတာ္ကို ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆက္ဆံသြားမည္ဟု ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကတိျပဳ | DVB