ပုသိမ္ႀကိဳးတံတားျပတ္က်သြားေၾကာင္း မမွန္သတင္းလႊင့္သူကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ | DVB