ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရဟု ကခ်င္ဝန္ႀကီးေျပာ | DVB