ရခိုင္အတြက္အေရးေပၚ ဆန္အိတ္ ၆၀၀၀ေက်ာ္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ကူညီေထာက္ပ့ံ | DVB