ငေျမႇာင္ေတာင္သီးႏွံဖ်က္ပိုး မ်ဳိးစိတ္သစ္ ေျပာင္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးေန | DVB