ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေၾကာင္းျပ၍ တပ္မေတာ္လမ္းေဖာက္လုပ္ေနမႈ ေကအန္ယူ ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲ   | DVB