အဂတိလုိက္စားမႈကင္းမွ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ခိုးမည့္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္မည္ဟု အတိုင္ပင္ခံေျပာ | DVB