႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကုိ ျပန္ခန္႔သျဖင့္ မုံရြာတြင္ ဆႏၵျပ | DVB