မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္၏ ခ်င္းမုိင္တရားပြဲ လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီ တက္ေရာက္ၾကားနာ | DVB