အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အပုိဒ္ ၅၊ ၆၊ ၇ ကုိေလးစားရန္ တပ္မေတာ္ေျပာ | DVB