အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္ဒိုသမၼတေလာင္းမ်ား စကားစစ္ထိုးပြဲ ျပဳလုပ္ | DVB