ဖိလစ္ပိုင္လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ ပက္ကြီအုိ စေနေန႔တြင္ ဘေရာင္နာႏွင့္ ထုိးသတ္မည္ | DVB