ကေလးတြင္ သိမ္းဆည္းေဆးဝါးႏွင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး | DVB