စက္သံုးဆီအရည္အေသြးႏွင့္ အခ်ိန္အတြယ္ မွန္ကန္မႈမရွိပါက ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္မည္ | DVB