ဆီးရီးယားရွိ အေမရိကန္ ညြန္႔ေပါင္းတပ္ ကင္းလွည့္ေနရာအနီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္၊ ၁၆ ဦး ေသဆုံး | DVB