ျပည္ခ႐ုိင္တြင္ ေက်ာက္စရစ္ထုတ္ယူမႈရပ္တန္႔ေရး ဆႏၵျပ | DVB