ခဲေနသည့္ေရကန္အတြင္း ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္ကုိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB