ကမၻာ့ထိပ္သီး စီးပြားေရးညီလာခံတြင္ ပါလက္စတုိင္းသမၼတ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ | DVB