တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအတြက္ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာသင္ေပးေန | DVB