လမ္းပတ္ကဲ့သို႔ တိုက္စစ္အသားေပး ကစားခ်င္ဟု ေပါ့ဂ္ဘာ ေျပာ | DVB