ဒါဘီအသင္း ေလ့က်င့္ခန္းဆင္းခ်ိန္ လိဒ္စ္အသင္း လာေခ်ာင္းေျမာင္းဟု လမ္းပတ္ေျပာ | DVB