ပိုက္ထဲမိ ေဝလငါးေပါက္ေလးအား ျပန္လႊတ္ေပးသည့္ ပီရူးငါးတံငါသည္မ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းခ်ီးက်ဴး (႐ုပ္သံ) | DVB