ဓာတ္ဆီရရန္ တန္းစီေနသည့္လူတန္းရွည္ႀကီးကို မကၠဆီကိုတီးဝိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖ(႐ုပ္သံ) | DVB