မိသားစုသတ္မည္ကုိစုိးရိမ္၍ ေဆာ္ဒီမွထြက္ေျပးလာသည့္ မိန္းကေလးကို ကေနဒါက ခိုလံႈခြင့္ေပး | DVB