တုိက္ပြဲေၾကာင့္ အသက္လုထြက္ေျပးလာၾကသည့္ ေဒသခံမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB