ဟြာေဝး ဝန္ထမ္းကို သူလွ်ဳိမႈျဖင့္ ပိုလန္အစိုးရ ဖမ္းဆီး | DVB