အီေကြေဒါ မူးယစ္ေဆးျဖတ္ ေဆးခန္းတြင္ မီးေလာင္၊ ၁၈ ဦး ေသဆုံး | DVB