ညအိပ္တည္းခုိသူ ၂ ဦးက အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးကုိသတ္၍ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ား လုယူ | DVB