ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ေသေကၤတအျဖစ္ ပစ္တိုင္းေထာင္အ႐ုပ္ ေနရာအႏွံ႔ ထားရွိမည္ | DVB