ပါတီ႐ုံးခန္းမ်ား ျပည္သူနစ္နာမႈ ေဆြးေႏြးအကူညီေတာင္းႏုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္ရမည္ဟု ျပည္သူ႔ပါတီေျပာ | DVB