အေမရိကန္-မကၠဆီကုိ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး ပူေပါင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္ | DVB