ဆႏၵျပ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားကို ဂရိရဲက မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ ပစ္ခတ္လူစုခြဲ | DVB