အုပ္ထိန္းသူမဲ့ ေလွ်ာက္သြားေနသည့္ ကေလးငယ္ကို ကားဒ႐ိုက္ဘာက ကယ္တင္ | DVB