႐ုိက္တာသတင္းေထာက္မ်ား အယူခံပယ္ခ်မႈ အမွားျပင္ရန္ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးဟု ဥေရာပသမဂၢေျပာ | DVB