နစ္ဆန္းကားကုမၸဏီ ဥကၠ႒ေဟာင္းကုိ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေပါ့ဆမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ | DVB